Gepubliceerd op: zondag 26 februari 2012

Vertaallab 8 Anselm Berrigan – Speaking as one of the obvious & Creative response

Vertaallab is een serie op Ooteoote die dichters uit andere taalgebieden aan de lezer voorstelt. Elke aflevering minstens één spiksplinternieuw gedicht. Dat u mag vertalen, als u wilt. Graag zelfs, wat ons betreft. Post uw vertaling van één van de twee of beide onderstaande gedichten als reactie op dit bericht.

__

SPEAKING AS ONE OF THE OBVIOUS

So this is what it’s like to have a porch.
Waiting for all the sunsets to gang up.
He seems to be telegraphing psychic
creases into his trout obligations
or they are perhaps coming up that
there mangy fox trod road. Two pink
crocodiles stare down the house,
the ungainly lopsided co-op, waiting
to survive being run down. They
cannot, as objects, defy projection.

__

CREATIVE RESPONSE

Who wants to read
just to think of things
to get sort-of paid
to say? I took German
once. I gave it back
and asked the teacher
to fail me mid-term
so I could stop coming
by class (I don’t exactly
believe in solutions).
Now we’re back in time.
“Next Level: Michael
Boley’s Importance.”
There’s going to be
goth bathroom readings.
There’s two weeks
off before the annual
major event. There
sucks, and doesn’t
feel relaxed enough
to make noises in
a glandular series
of toxicolor johns.
You know you don’t
believe in agreement.
At the press conference
they all agreed they
were alone, like western
art, tacitly. Dumpster
art on 4th and 3rd keeps
changing without
improvement. As if
I know, being closer
to mountains, what
becomes of the broken
hearted sign painter.
It was pleasant to be
called a lodestar
today. Did she say
lodestone? Either
way it was like, it
wasn’t like, I don’t
believe so much in
likeness, but I did
feel closer to my
environment for a
little while. I’m glad
I didn’t turn into air,
sentimental a risk as,
back there, that didn’t
take, seams-wise. It’s
easier to write than
it is to read in the dark
daylight that, right
now, taunts us with
the casual certainty
of a letter of recom-
mendation: I am
writing on behalf
of these here urbane
pigeons whose semi-
gorgeous cooing I
believe would lend
sophistication, wisdom
and a matter of fact
tonal space pierced
by inevitability to
your questionably
administered set of
necessities. What
matter the twisted
condition of some
of their legs? They,
unlike most of your
typical prospects,
are drawn to the
few remaining crack-
pots in our mutual
neck of the woods
who retain the pride
to keep from dressing
up in the process
of undressing, which
every pigeon knows
is just another surface
built to curry favor
with the mind a pretty
boss projects. Like Lebron
against the Mavs in
the NBA finals, these
pigeons have already
checked out on that
score. You need to
admit the company
of these birds. As such
I give them my highest
recommendation.
Sincerely, Anselm
Berrigan, author of
five books of poetry,
most recently Notes
from Irrelevance, a
book-length poem
published in 2011
by Wave Books.

__

Anselm Berrigan’s meest recente dichtbundel Notes from Irrelevance (2011, Wave Books) bestaat uit één lang gedicht. Zijn eerdere boeken zijn Some Notes on My Programming en Zero Star Hotel, beiden uitgegeven door Edge Books, en Free Cell, verschenen bij City Lights. Flowers and Cream (i.s.m. de dichter John Coletti) zal later dit jaar bij Skasers verschijnen.
Anselm Berrigan woont in New York City. Hij is poëzieredacteur bij The Brooklyn Rail.

Over de auteur

- Rozalie Hirs is redacteur van de LL-serie (Lage Landen-serie) en Vertaallab op Ooteoote. Daarnaast is zij dichter van boeken en digitale media. Zie ook www.rozaliehirs.nl.

Displaying 1 Comments
Have Your Say
 1. Ludy Roumen-Bührs zegt:

  Een snelle en beslist nog niet adequate vertaling:

  ALS EEN VANZELFSPREKENDHEID

  Dus zo is het als je een balkon hebt.
  Wachten op samenspannende zonsopkomst.
  Het lijkt erop dat hij psychische kronkels
  telegrafeert in zijn forelobligaties
  of ze klimmen wellicht op dat
  daar schurftige vossenpad. Twee roze
  krokodillen kijken neer op het huis,
  de waardeloze aflopende coöp, wachtend
  op een overleven van de leegloop. Ze
  kunnen, als object, de helling niet trotseren

  CREATIEVE REACTIE

  Wie wil er lezen
  enkel maar voor dingen
  die min of meer lonen
  of zo? Ik deed Duits
  ooit. Gaf het weer op
  en vroeg de docent mij
  te laten zakken halverwege
  zodat ik weg kon blijven
  van de les (ik geloof niet
  echt in oplossingen)
  Nu zijn we weer terug.
  “Hoger niveau: Michael
  Boley’s belang.”
  Gothische badkamer-
  lezingen komen er.
  En twee vrije weken voor-
  afgaand aan het jaarlijkse
  grote feit. Daar is het
  balen en voelt het niet
  ontspannen genoeg
  geluiden te maken
  in een klierige reeks
  gifkleurig ondergoed.
  Je weet dat je niet
  gelooft in akkoord.
  Op de persconferentie
  waren ze het allen eens
  alleen te staan, als Westerse
  kunst, stilletjes. Container-
  kunst op 4de en 3de blijft
  veranderlijk zonder
  verbetering. Alsof ik
  weet, dichter in de buurt
  van bergen, waar het
  heengaat in het teken van de
  schilder met gebroken hart.
  Het was aangenaam om
  in trek te heten
  vandaag. Of zei ze
  magneet? In elk
  geval het was als
  zoals het niet was, ik
  geloof niet zozeer in
  gelijkenis, maar wel
  voelde ik mij dichterbij
  mijn omgeving voor
  even. Ik ben gelukkig
  niet in lucht opgegaan,
  zo’n sentimenteel risico dat,
  in die tijd, niet plaatshad,
  gevoeglijkerwijs. Het is
  simpeler te schrijven dan
  het is te lezen in het donker
  daglicht dat, juist
  nu, ons tergt met
  de terloopse zekerheid
  van een aanbevelings-
  brief: ik ben
  aan het schrijven voor
  deze hier huizende
  duiven van wie het
  prachtige gekoer zich
  denk ik zou lenen voor
  verfijning, wijsheid
  en een feitelijke
  tonale ruimte, doorboord
  met onvermijdelijkheid
  van jouw twijfelachtig
  beheerde verzameling
  benodigdheden. Wat
  maakt de verdraaide
  toestand van enkele
  poten uit? Zij, anders
  dan de meeste van
  jouw verwachtingen,
  worden getrokken door
  de zeldzaam wordende
  zonderlingen in onze
  eigen contreien
  die de trots bewaren
  zich niet op te doffen
  in het proces
  van uitkleden, dat
  zoals elke duif weet
  slechts een ander vlak
  is om op te flikflooien
  met het denken in mooie
  baasprojecten. Zoals Lebron
  tegen de Mavs in
  de NBA-finale, zijn
  deze duiven al lang
  afgetaaid bij die
  score. Je moet het
  gezelschap van die
  vogels erkennen. Daarin
  beveel ik ze
  ten hoogste aan.
  Gegroet, Anselm
  Berrigan, auteur van
  vijf bundels met poëzie,
  meest recent Notities
  van irrrelevantie, een
  boeklang gedicht,
  gepubliceerd in 2011
  door Wave Books.