Gepubliceerd op: zondag 20 mei 2012

Vertaallab 19 Martin Glaz Serup – Trafikken er uvirkelig

Vertaallab is een serie op Ooteoote die dichters uit andere taalgebieden aan de lezer voorstelt. Elke aflevering minstens één gedicht. Dat u mag vertalen, als u wilt. Graag zelfs, wat ons betreft. Post uw Nederlandse vertaling van één (of meer) van de onderstaande gedichten als reactie op dit bericht.

Omdat waarschijnlijk weinig lezers de Deense taal machtig zullen zijn, voegen we van onderstaande Deense gedichten alvast Engelse en Duitse vertalingen bij. Wij wensen u veel lees- en vertaalplezier bij dit Vertaallab!

____

 

DIGTE FRA Trafikken er uvirkelig

 

En letpåklædt kvinde drikker drinks / fra bilen kan man stirre / brystvorterne stritter
det offentlige rum / se bare fjernsyn / nå ja hvad så knep mig for penge
lysten er gennemkommercialiseret / den skal sælge os noget / hele tiden skal vi købe deres lort

Trafikken er uvirkelig at leve er nødvendigt / men næppe nok / veste og skilte
holder os selvsikkert tilbage / de voksne vinker / til skoletasker / vi ønsker jo at nogen skal hive
xxxxxfat i os
og faktisk have noget at sige / avisernes vold / journalist / det er et tarveligt erhverv
det er de fleste / i morges begyndte også jeg at græde

Det man ikke kan se kan man forestille sig / hvis det der var sket med det barn var sket med mit
jeg ville jeg ville jeg villøh selv gribe ind / på en måde heldigvis blev jeg stoppet
af et rødt lys en gul bus kom forbi / og en repræsentant for verdens fattige med sit ringbind
under armen / og sit skilt og sin dynejakke

Det var altså hvad jeg drømte om / at komme hjem til / da jeg var i Vietnam
nætterne var i det hele taget tunge gode massive dybe / søvnen / de hårde senge / i toget til Hanoi /
xxxxxdet var et bøvl
at komme frem og tilbage i de smalle gange / med min spidse hat

**

Jeg har på fornemmelsen at det jeg tænker og føler er langt bagefter / det er kedeligt / det keder mig
og majoriteten af vælgerne / man kan ikke læse et digt fra 1968 uden at guerillaen i Vietnam er nævnt
Saigons forstæder / rusen fortsætter, torturen, triumfen / i dag er kun egennavnene ændret
og Kinas rolle i den globale økonomiske opvarmning

Jeg har ikke længere lyst til at gå nogen steder men det er løgn / jeg har ikke lyst til at blive
begravet i den daglige administration / det er en luksus / vi nyder i denne del af verden

Hvad ved du om verden hvad kan man vide
hvad synes du der er vigtigt at vide om verden

Saarikoski skriver om de nye bydele inde i skovene / at de er det kapitalistiske samfunds skønne
xxxxxfodspor
hvor morsomt at forestille sig / kapitalismen / sådan gå rundt i højt humør
at man kunne fange den hvis man ville / at man kunne pille noget ud af poten på den
og blive dens ven

**

Dét var et kedeligt seminar! / det regner
hver gang jeg ser et træ får jeg lyst til at skrive om det
som det står sådan / i regnen

Jeg fik ondt i maven da jeg læste om de nye stramninger i avisen i dag
måske det bare var tømmermænd / jeg fik kvalme
man kan let komme til at tro at der ikke findes andet i verden end parforholdsproblemer / og pædofile

Værelset de har givet mig er koldt / men rigt møbleret
den første den bedste der bemægtiger sig telegrafen og nationaltrykkeriet kan styre en stor nation
der er højt til loftet / og larm fra de andre værelser / vandet i rørene suser som gas

Jeg er til fare for alle de gifte kvinder jeg kender / fordi jeg er ulykkelig
og det vil jeg ikke være / pludselig en dag sker det jo alligevel
snestormen alle vi taler med taler om rammer også vores hytte

 

____

 

THREE POEMS BY MARTIN GLAZ SERUP FROM: THE TRAFFIC IS UNREAL
Translated by Thomas E. Kennedy

 

A scantily-clad woman has a drink / from the car you can stare / her nipples stick out
public space / TV / yeah yeah so what fuck me for money
desire is commercialized through and through / it has to sell us something / again and again we have to
xxxxxbuy their shit

The traffic is unreal to live is necessary / but hardly enough / vests and badges
hold us back self-confidently / the adults wave / to schoolbags / we want someone to grab hold of us
and actually have something to say / the newspaper violence / journalist / that’s a dirty profession
most of them are / this morning I started crying tooWhat you can’t see you can imagine / if what
xxxxxhappened to that child happened to mine

I would I would I woulduh do something myself / fortunately in a way I was stopped
by a red light a yellow bus came past / and a representative of the world’s poor with a looseleaf binder
under his arm / and a badge and a quilt jacket

So that was what I dreamt about / to come home to / when I was in Vietnam
the nights were mostly heavy good massive deep the sleep the hard beds / on the train to Hanoi / it was
xxxxxa nuisance
to go back and forth in the narrow passages / with my pointed hat

***

I have the impression that what I think and feel is way behind / it’s boring / it bores me
and the majority of the voters / you can’t read a poem from 1968 without the guerillas in Vietnam
xxxxxbeing mentioned
Saigon’s suburbs / the drunkenness continues, the torture, the triumph / today only the proper names
xxxxxare changed
and China’s role in the global economic warmingI no longer want to go anywhere but that’s a lie /
xxxxxI don’t want to be

buried in the daily administration / that’s a luxury / we enjoy in this part of the world
What do you know about the world what can you know

what do you think is important to know about the world
Saarikoski writes about the new city sectors in the woods / that they are capitalist society’s beautiful
xxxxxfootprints

how amusing to imagine / capitalism / walking around in good spirits
that you could capture it if you wanted / that you could pick something out of its paw
and be its friend

***

That was a boring seminar! / it’s raining
everytime I see a tree I want to write about it
the way it stands there / in the rain

I felt sick to my stomach when I read about the new cut-backs in the papers today
maybe it was just a hangover / I felt nausea
you can easily get the idea that there’s nothing else in the world but marital problems / and pedophiles

The room they’ve given me is cold / but richly furnished
anyone who seizes the telegraph wire and national press can lead a great nation
the ceiling is high / there’s noise from the other rooms / the water in the pipes hisses like gas

I am a danger to all the married women I know / because I am unhappy
and I don’t want to be / suddenly one day it happens anyway
the snowstorm everyone we talk to talks about strikes our cabin too

 

___

 

Drei Gedichte aus Der Verkehr ist unwirklich von Martin Glaz Serup
Übersetzung: Ursel Allenstein

 

Eine leichtbekleidete Frau greift nach Drinks / im Vorbeifahren kann man glotzen / Brustwarzen
xxxxxstrotzen
der öffentliche Raum ist pornofiziert sieh dir bloß das Fernsehen an / ach was soll’s fick mich für Geld
die Lust ist durchkommerzialisiert / sie soll uns was verkaufen / immerzu sollen wir deren Scheiße
xxxxxkaufen

Der Verkehr ist unwirklich das Leben notwendig / doch kaum genug / Westen und Schilder
halten uns selbstbewusst zurück / die Erwachsenen winken / Schultaschen zu / wir wünschen uns dass
xxxxxjemand uns packt
uns tatsächlich etwas zu sagen hat /  die Gewalt der Zeitungen / Journalist / kläglicher Beruf
wie die meisten / heute morgen fing auch ich zu weinen an

Was man nicht sehen kann kann man sich vorstellen / wenn das was dem Kind passiert ist meinem
xxxxxpassieren
würde ich würd ich würd äh selbst eingreifen / irgendwie zum Glück wurde ich gestoppt
von einer roten Ampel ein gelber Bus kam vorbei / und ein Repräsentant der Armen dieser Welt
xxxxxmit seinem Ringbuch
unterm Arm / und seinem Schild und seiner Daunenjacke

Von all dem träumte ich also / und dorthin nach Hause zu kommen / als ich in Vietnam war
die Nächte waren überhaupt schwer gut massiv tief der Schlaf hart die Betten / im Zug nach Hanoi /
xxxxxwas für ein Umstand
hin und zurück zu gelangen in den schmalen Gängen / mit meinem spitzen Hut

***

Ich habe den Eindruck was ich denke und fühle hinkt hinterher / ist langweilig / langweilt mich
und die Mehrheit der Wähler / man kann kein Gedicht von 1968 lesen indem nicht die Guerilla
xxxxxin Vietnam
erwähnt wird
Saigons Vorstädte / der Rausch hält an, die Tortur, der Triumph / heute sind nur die Eigennamen
xxxxxverändert
und Chinas Rolle in der globalen ökonomischen Erwärmung

Ich habe keine Lust noch irgendwo hinzugehen aber das ist gelogen / ich habe keine Lust zu bleiben
in der Verwaltung begraben zu werden / ein Luxus / den wir genießen in diesem Teil der Welt

Was weißt du von der Welt was kann man wissen
was meinst du muss man wissen über die Welt

Saarikoski schreibt über die neuen Vorstädte tief in den Wäldern / hübsche Fährten der kapitalistischen
xxxxxGesellschaft
welch eine lustige Vorstellung / den Kapitalismus / so gutgelaunt umhertraben zu sehen
dass man ihn fangen könnte wenn man wollte / ihm einen Stachel aus der Tatze ziehen
und sein Freund werden

***

Was für ein langweiliges Seminar! / es regnet
immer wenn ich einen Baum sehe will ich über ihn schreiben
wie er so dasteht / im Regen

Ich bekam Bauchweh als ich heute über die verschärften Gesetze las
vielleicht war es auch nur ein Kater / mir wurde übel
man glaubt schon es gibt nichts anderes mehr auf der Welt als Beziehungsprobleme / und Lustmord /
xxxxxim Fernsehen

Das Zimmer was sie mir gaben ist kalt / aber reich möbliert
der Erstbeste der sich des Telegraphen und der Nationaldruckerei bemächtigt / kann eine große Nation
regieren
hier gibt es Freiraum / aus den anderen Zimmern dringt Lärm / in den Rohren rauscht das Wasser wie
xxxxxGas

Ich bin eine Gefahr für alle verheirateten Frauen die mich kennen / weil ich unglücklich bin
und es nicht sein will / plötzlich eines Tages geschieht es trotzdem
der Schneesturm jeder über den und mit dem wir sprechen erreicht auch unsere Hütte
___

 

Martin Glaz Serup (Kopenhagen, 1978) publiceerde zes dichtbundel, zes kinderboeken en twee chapbook-essays. Zijn recentste dichtbundel  Marken (2010, Edition After Hand) verscheen onlangs ook in Engelse vertaling, The Field (2011, Les Figues Press), en in Finse vertaling.
Serup is oprichter en redacteur van het Litlive, Nordic web-magazine for literary critism, het literaire tijdschrift Apparatur en hoofdredacteur van het poëzie-magazine Hvedekorn.
Hij is docent Creative Writing aan The University of Southern Denmark en aan The University of Aarhus. Daarnaast doet hij promotie-onderzoek aan de University of Copenhagen.
In 2006 ontving Serup de Michael Strunge prijs voor poëzie, gevolgd door een gouden medaille van The University of Copenhagen voor zijn dissertatie ‘Poetry and Relational Aesthetics’.

Bovenstaande gedichten verschenen eerder in de dichtbundel Trafikken er uvirkelig (Borgen, 2007).

 

Over de auteur

- Rozalie Hirs is redacteur van de LL-serie (Lage Landen-serie) en Vertaallab op Ooteoote. Daarnaast is zij dichter van boeken en digitale media. Zie ook www.rozaliehirs.nl.